Algemene Voorwaarden

Reserverings- en betalingsvoorwaarden 2017

Oostvaarders Vakantiehuis

Reserverings- en betalingsvoorwaarden Oostvaardersvakantiehuis.PDF

Begripsbepalingen:

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Verhuurder: P.J. van der Meer

Huurder: de natuurlijke- of rechtspersoon die de woning reserveert en betaald

Deze voorwaarden gaan in bij bevestiging van de reservering door verhuurder. 

1 Boekingen

1.1 Verhuurder neemt alleen boekingen in behandeling van personen vanaf 18 jaar. De huurder dient 18 jaar of ouder te zijn en bij het verblijf aanwezig te zijn.

1.2 Niet te huur voor jeugdgroepen.

1.3 U kunt telefonisch, per mail of via de website oostvaardersvakantiehuis.nl reserveren, deze manier van reserveren is bindend.

1.4 De verhuurder behoudt zich het recht voor om te allen tijden –zonder opgaaf van redenen – een boeking te weigeren.

2 Reserveringskosten

2.1 Aan het reserveren zijn geen reserveringskosten verbonden.

3 Reserveringsopdracht en betaling

3.1 Iedere reservering wordt door de verhuurder bevestigd middels een reserveringsbevestiging.

3.2 Bij uw reservering voldoet u 30% van de huursom. Uiterlijk 6 weken voor aanvang van de huurperiode dient het resterende deel van de huursom (70%) en de borgsom door verhuurder ontvangen te zijn middels overmaking op de door verhuurder aangewezen bankrekening. Indien reservering binnen deze 6 weken plaats vindt voldoet u het gehele bedrag ineens.

3.3 Uw betalingsafschrift, de reserveringsbevestiging die u per e-mail ontvangt en de reserverings- en betalingsvoorwaarden, vormen uw huurcontract.

3.4 Bij het niet tijdig betalen van de verschuldigde huursom behoudt de verhuurder het recht de gereserveerde periode te annuleren.

4 Optierecht

4.1 Elke reservering kunt u binnen 7 dagen, gerekend vanaf de reserveringsdatum, kosteloos ongedaan maken. U kunt dit doen door per e-mail contact op te nemen met de verhuurder.

5 Annuleringsvoorwaarden

5.1 Annuleringen van reserveringen dienen per e-mail kenbaar gemaakt te worden. Direct na ontvangst van de annulering ontvangt u een annuleringsbevestiging/nota.

5.2 Bij annulering binnen 7 dagen na reservering is het optierecht van kracht, zoals bedoeld in artikel 4.

5.3 Bij annulering na 7 dagen na reservering (gerekend vanaf datum ontvangstbevestiging) en tot 7 weken voor aanvang van de huurperiode wordt 30% van de huursom in rekening gebracht. Met een minimum van 150 euro.

5.4 Bij annulering binnen 7 tot 4 weken voor de aanvang van de huurperiode wordt 50% van de huursom in rekening gebracht.

5.5 Bij annulering binnen 4 weken voor de aanvang van de huurperiode wordt 100% van de huursom in rekening gebracht.

5.6 Bij reservering binnen 4 weken, vervalt het optierecht.

5.7 Bij voortijdige beëindiging van het verblijf, ontvangt u geen geld terug.

5.8 U kunt bij ons geen annuleringsverzekering afsluiten. Wij adviseren wel om dit bij een organisatie te voldoen om vervelende situaties te voorkomen.

6 Annulering door de verhuurder

6.1 Bij annulering door de verhuurder wordt de gehele aanbetaling terugbetaald.

7 Aansprakelijkheid

7.1 Tijdens uw verblijf in de vakantiewoning bent u als huurder volledig aansprakelijk voor de gehuurde vakantiewoning, de inrichting en alle zaken welke bij het gehuurde behoren en zal schade, veroorzaakt door uw toedoen en/of door uw meereizende(n), geheel door u vergoed dienen te worden, terstond aan de verhuurder.

7.2 Bij de vakantiewoning aanwezige en/of verstrekte huisreglementen maken onverbrekelijk deel uit van de huurovereenkomst en dienen daarom strikt te worden nagekomen. Bij niet naleving van het huishoudelijk reglement verwijdering uit de vakantiewoning tot gevolg kan hebben zonder restitutie van de huursom. De huurder kan het huishoudelijke reglement opvragen bij verhuurder.

7.3 De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:

 • Verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook, berokkend aan of door huurders en/of mee reizende(n) van de huurder(s) van de vakantiewoning, tenzij sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid aan de zijde van verhuurder.
 • Het uitvallen of buiten werking stellen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen en of voorzieningen van het huis.
 • Calamiteiten, in welke vorm dan ook, die uw verblijf zouden kunnen veronaangenamen.

7.4 De website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor ongemakken voortkomende uit wijzigingen, verandering van situatie, inventaris of overmacht in situaties.

7.5 De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het vakantiehuis, de tuin en de inrichting (binnen en buiten) daarvan, en/of eigendommen van het huis, als dit het gevolg is van handelen of nalatigheid van uzelf of van derden die zich met uw toestemming in en om het huis bevinden.

8 Borg

8.1 Ter meerdere zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van de huurder op grond van de huurovereenkomst dient huurder een waarborgsom van € 200 te storten op een door de verhuurder aan te geven bankrekening. Verhuurder heeft te allen tijde het recht om vorderingen (zoals openstaande posten en schade) op de huurder en de met de huurder meereizende perso(o)n(en), uit welke hoofde dan ook te verrekenen met de door de huurder betaalde waarborgsom. Zo nodig zal een aanvullende factuur worden verzonden.

8.2 De waarborgsom of het restant daarvan wordt uiterlijk 7 dagen na vertrek teruggestort mits de vakantiewoning achtergelaten wordt conform onze voorschriften en er geen (schade)bedragen ter verrekening openstaan. Door het terugstorten van de waarborgsom wordt door verhuurder geen afstand gedaan van enige schadevordering of schadevergoeding in welke vorm dan ook. Een jaar na vertrek vervalt het recht op restitutie van de waarborgsom.

9 Vakantiehuis-informatie

9.1 Het is uitdrukkelijk verboden om in het vakantiehuis te roken of een huisdier te hebben

9.2 Het vakantiehuis is voor max. 8 personen en 1 baby.

9.3 Serre is onverwarmd.

9.4 Bij de huurprijs van het vakantiehuis is inbegrepen:

 • Eindschoonmaak
 • Bij de (eind) schoonmaak is niet inbegrepen:
  • Afwassen
  • Bedden afhalen
  • Afval in vuilniszak doen en in container deponeren
 • Gas, elektriciteit en waterverbruik
 • Opgemaakte bedden
 • Op de aankomst dag mag u vanaf 16 uur in het vakantiehuis en op de vertrek dag dient u om 10 uur het huis te verlaten.

 10 Klachten

10.1 Ondanks alle bemoeienissen en zorgen is het toch mogelijk dat u een gerechtvaardigde klacht meent te hebben. Deze klacht moet, voor zover mogelijk, ter plaatse worden ingediend. Als directe indiening niet mogelijk is of als de klacht niet ter plaatse bevredigend kan worden opgelost, moet dit uiterlijk binnen 4 weken na de beëindiging van de huurperiode, schriftelijk en gemotiveerd bij de verhuurder worden ingediend. Later ingediende klachten worden niet geaccepteerd en komen automatisch te vervallen.

10.2 In ernstige gevallen dient u direct contact op te nemen met de verhuurder.

10.3 Het zelfstandig verlaten van de vakantiewoning doet alle rechten op compensatie of vergoeding te niet.

Almere, september 2017